รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนทุ่งช้าง
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ทุ่งช้าง ว่าที่ ร.ท.วิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ทุ่งช้าง นายศิรวัฒน์ สอนนท์ฐีกูล รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ทุ่งช้าง นายพิเชษฐ์ บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายพงษ์ศักดิ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง นางเยาวเรศ รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง นางสุนันท์ธินีย์ ไชยสาส์น ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง น.ส.อารีรัตน์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง นางกัลยา โนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายวิรัช รุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นายธงชัย คฤหานนท์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง น.ส.อนงลักษณ์ ปันแก้ว ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ทุ่งช้าง น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยและ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง นางนภฉัฐ เพ็ชรภา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง นางรัตนา วรินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ทุ่งช้าง น.ส.จารินี มนตรี ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ทุ่งช้าง น.ส.อนุสรา ศรีทาเกิด ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ทุ่งช้าง นางดอกส้ม จิตอารีย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง น.ส.จีระพันธ์ วงค์พุทธคำ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง น.ส.ยุวรัตน์ จันทร์เติม ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทุ่งช้าง น.ส.จุฬาลักษณ์ คำรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
ทุ่งช้าง นายสุพจน์ นันท์เกษม ครู ภาษาต่างประเทศ
ทุ่งช้าง นางสาวกชกร อ่ำทอง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งช้าง นางสาวศดานันท์ เทพจันตา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
ทุ่งช้าง นางจรรยา กันทะลือ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ