รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สตรีศรีน่าน นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน น.ส.ภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นางดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
สตรีศรีน่าน นายชโยดม พลายสาร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางปุณณดา ปราบริปู ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สิริกานต์ เจริญภักดี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ภานุลักษณ์ แสงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางธีรยา นันตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางประภากร เมธาเกษร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกรวี วาฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ดวงชีวัน จันเครื่อง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุนิดา อนุรุด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางกมลวัน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางชนิฐฆ์ศรา แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายแท้ นามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายบดินทร์ศักดิ์ ไชยสีติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายวรพงษ์ กาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางอัจฉรา นิลทะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายธนวัฒน์ เชียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางคนึงนิตย์ สวนกัน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางนีรนารา คำอุ่น ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางพัชรินทร์ ศรีคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายสรจักร จันนันทะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สัจจาพร หมื่นโฮ้ง ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจีรนันท์ วรรณโยธา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางพิกุลทัย ยอดบัว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางมณทิรา เชื้อหมอ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางยุวนันท์ เชียงหนุ้น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางวัจนา ประคำมา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางวิโยภา ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางอรอุษา เทพอาจ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายกฤตภพ ไชยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายโชดก สีต๊ะสาร ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายแซน มาแว่น ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายณัฐวุฒิ ทาตาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายนิวัฒน์ ใจบาล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายมิตร ดีกัลลา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายอุเทน นุแปงถา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางฉันทิตา แก้วชมภู ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางมิตรทิรา กาบนันทา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางชวนพิศ นันตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางบุญเทียม สมคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางประทิน สิทธิวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.พวงพยอม ถึงสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน Mrs. Kamonphan Suwannahong ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางจรวยพร หมายสม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางพิมสิริ พาใจธรรม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางศิริลักษณ์ ยะวิญชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายสืบสกุล หลงเวช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายพรชัย การุณยฐิติ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นางมัณฑนี อยู่เย็น ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายวีระพล สุภาวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.ลำดวน ท้าวเชียง ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นายภคสัณห์ วรรณวิไล ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นางวิชชุตา พานิชอิน ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นายยอดชาย คำชาย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.อัจฉริยา สารถ้อย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ณลีกาญจน์ ทาคำ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางจิตรา อ่อนชำนิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางนลินธรณ์ อิสระรังสีวุฒิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางสุภาสินี งามธุระ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายศศกร เฟื่องนิคม ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.จิรัชญา กาแสน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางเกษแก้ว รัศมี ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางจามจุรี ศรีกันทะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นางสาวณัฐญา ศรีรินยา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางกิ่งกาญจน์  สมจิตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นายธีรพล เป็งมา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางพัฒชา คำแสน ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายพิเชษฐ์ ใบยา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายวาฑิต บัวมีธูป ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.พิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุภัคศา หมั่นดี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ทิวาพร รัตนเสถียร ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ธัญณรัตน์ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.รัตน์ชรีพร ศิริปรีชานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.วรุณพร ทุ่งสี่ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางณัฐรดา จันฟุ่น ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางปิยะฉัตร แบนนิสเตอร์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธิดา อธิกูล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายชุมพล พรหมโชติ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.เบญจพร เอกจิตร ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นางศิวรินทร์ ตาเต็ง ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นางดวงสมร ธรรมลังกา ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน น.ส.ปาณิตา ตาต๊ะคำ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส.ดุลยา บุพันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นางประพิณ ปิยาพันธ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นายธีรภัทร สวัสดิ์สุภผล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นางพิมพ์พิรัญ เด่นกีรติ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ไชยยศ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายโพธิศักดิ์ โพธิเสน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ศิริวรรณ ขวัญอ่อน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุกัญญา ปราบหงษ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.สุธารส ไชยศิลป์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กันยารัตน์ คำสิทธิ ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กนกพร เทพอินทร์ ครู คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน น.ส.กมลลักษณ์ ทนันไชย ครู ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน นางสาวนฤมล บริคุต ครู ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส.อรัชพร ต๊ะปะแสง ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายพิชาภพ ศรีธิ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางรัศมี ศรียา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ศุภลักษณ์ ณ ราช ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายจองพล ถุงเงิน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.จุฑามณี ยอดคำ ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.นิลาวัลย์ สถิรศาสตร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.เมวดี หน่อท้าว ครู ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นางภัทธิรา มณีรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน น.ส.ปรียาพรรณ พรมเพ็ง ครู ศิลปศึกษา
สตรีศรีน่าน นายรณฤทธิ์ ติ๊บอุด ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
สตรีศรีน่าน นางงามศิริ ไชยโนฤทธิ์ ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน น.ส.พัชรินทร์ อินทะรังษี ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน น.ส.รินรวดี กวาวสืบ ครู อื่นๆ
สตรีศรีน่าน นายอลงกต สุทธการ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.ณิชกมล โพธิรังสิยากร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส. ปริญญารัตน์ แซ่ท่อ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน น.ส.กุลธิดา อินทะอุด ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สตรีศรีน่าน นายพิทยวัส ช่างจัด ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
สตรีศรีน่าน นายณัฐปภัทร จรัสบูรณาพันธุ์ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
สตรีศรีน่าน น.ส. พัทธนันท์ กองจักร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฐธิดา ดวงทิพย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นายนันทวัฒน์ ก้อนแสนไชย ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน น.ส. กัญญานัฐ ตาวงษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน น.ส.ณัฎฐภรณ์ มหาวรกิติ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
สตรีศรีน่าน นายวีระพล อินต๊ะวิชัย ครู การงานอาชีพ
สตรีศรีน่าน นายอธิวัตน์ โนจักร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สตรีศรีน่าน นางสาวศศินิภา อุทธิยา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ