รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ลาวัลย์ สุโรพันธ์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกรภู ไชยวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชาติชาย ทองแดง ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายกิตติศักดิ์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางรัญจวน คำชนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางวชิรญาณ์ มาผิว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายปภังกร เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.มะลิวัลย์ ไชยโย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางจันทราณี วงศ์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางดาราลักษณ์ อินปา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางทัศนีย์ มะโน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางลำแพน บูรณะชาติ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนงลักษณ์ รักษาพล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศุราลักษณ์ แก้วโก ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอินทิราลักษณ์ นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางชิษณุชา รินฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมณีภัทร์ รางแดง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธนกฤต หนักหล่อ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายภราดร หมื่นโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอำนาจ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางมลฤดี เตชะตา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายธราภพ ยานการ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น.ส.นุศรา สินชู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางธัญชนก สิริบุญตา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายอิทธิพล จิตอารี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพรมราตรี สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสุณัฐชา ยวงคำ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางพจนีย์ ทาทอง ครู คศ.1 อื่นๆ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายรัฐศาสตร์ พรมลังกา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายเจนภพ วิถาน ครู การงานอาชีพ
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวดวงหทัย อินทำ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ธงชัย คำรังษี ครู ภาษาไทย
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายชยากร สารเถื่อนแก้ว พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวจนัญญา อูปต๊ะ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวนิภาพร อุทัยรักษ์ ครูพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกา ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายสถาพร จันต๊ะยอด ครูพิเศษ ศิลปศึกษา
เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" นายพิศุทธ์ รัตนวงศ์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ