รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
พระธาตุพิทยาคม นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
พระธาตุพิทยาคม น.ส.รัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นางจิราภา อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม นายศิลป์ชัย จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม น.ส.สุรีย์พร อินไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระธาตุพิทยาคม น.ส.กาญจนา ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
พระธาตุพิทยาคม น.ส.ศิราภรณ์ ศิริกันไชย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
พระธาตุพิทยาคม น.ส.มนัสยา จินะแปง ครูชำนาญการ ภาษาไทย
พระธาตุพิทยาคม น.ส.วิกรานต์ อนุภาพ ครู ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
พระธาตุพิทยาคม นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
พระธาตุพิทยาคม นางสาวณิชกุล วรรณชน ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี