รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
นาหมื่นพิทยาคม นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
นาหมื่นพิทยาคม นายสุทัศน์ คำลอม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.มยุรา มะราช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม นางศิวาภรณ์ อินขาว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ประทุม บัวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม นายสมศักดิ์ ต้นใส ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาหมื่นพิทยาคม นายวุฒิชัย ไชยปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม นายอาทิตย์ กันทะกาลัง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.นราทิพย์ นรินทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จุฑารัตน์ สอนยศ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาหมื่นพิทยาคม นางสุชญาณ์ เสนใส ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์ สุยะนา ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ทัดดาว กันตะนา ครู ภาษาไทย
นาหมื่นพิทยาคม นายธีรนัย วงค์เหมอะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ดาราณี ศรีเที่ยง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ ครู ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.ธันยพร วันสนุก ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม น.ส.จินดามาศ รักฉาย ครู ภาษาต่างประเทศ
นาหมื่นพิทยาคม นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นางณัชชาวีณ์ สุยะนา พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาหมื่นพิทยาคม นายศิวกร โพธิขาว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
นาหมื่นพิทยาคม นายพีรพัฒน์ จันทร์อ้น ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา