รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี นางสุดารัตน์ ถนอมสิน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
เมืองลีประชาสามัคคี นายวรรณศร แสงสง่า ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.บุษย์ชานันท์ มณเฑียร ครู ภาษาต่างประเทศ
เมืองลีประชาสามัคคี นายภานุพงษ์ รวมสุข ครู ศิลปศึกษา
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.กานติมา ปาคำ ครู ศิลปศึกษา
เมืองลีประชาสามัคคี นายกิตติพันธ์ ท่าชัย ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองลีประชาสามัคคี นายประธาน จันทร์สุข ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมืองลีประชาสามัคคี น.ส.สุรีย์รัตน์ มีสา ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ