รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
สันติสุขพิทยาคม นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ณัฐธนา เหลืองเจริญรัศมี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ธิษะนา กะรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นายบุรัสกร กุดนาน้อย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางระบอบ ทองแท้ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นายบุญนัก ยศหล้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นางสมศรี เสนนันตา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นางสุวพัชร เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นายนรัญ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม นางเบญญาภา แก้วทิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
สันติสุขพิทยาคม นายทรงศักดิ์ เนียมหอม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางปิยธิดา หม่องต๊ะ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางเสาวลักษณ์ สายสอน ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางมาลัยพร พงศ์พิชญาภัค ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สันติสุขพิทยาคม นางศิริลดา เปียงชมภู ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นายพันศักดิ์ กิจการ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
สันติสุขพิทยาคม นายประพันธุ์ สมันจิตร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
สันติสุขพิทยาคม น.ส.ดารัสกานต์ พิยะ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สันติสุขพิทยาคม นายโชคชัย กองชุม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สันติสุขพิทยาคม น.ส.นฤมล อาษา ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นางสุนันทา ทิศหน่อ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นายปริญศิลป์ คำพุฒ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
สันติสุขพิทยาคม น.ส.เกศสุดา มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนภา วงศ์รัก พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
สันติสุขพิทยาคม นายสงกรานต์ คำนาน พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
สันติสุขพิทยาคม นายกิตติชัย สอนศิริ พนักงานราชการ การงานอาชีพ
สันติสุขพิทยาคม นายทศพร ประเคียน ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ
สันติสุขพิทยาคม นางสาวนฤมล วรรณา ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ