รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนบ่อเกลือ
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
บ่อเกลือ นายมรกต แก้วสุวรรณกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ่อเกลือ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม รองผู้อำนายการ ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
บ่อเกลือ นายมานพ ตันติกตัญญุ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
บ่อเกลือ นายสิทธิพงษ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ น.ส.วรางคณา สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ น.ส.อรพรรณ เตชนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ นางภคธีรา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นางกัญญา อุปจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ น.ส.ดารากร หาญยุทธ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ น.ส.พัทยา คำกองจันทร์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
บ่อเกลือ นายชัยศิริ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
บ่อเกลือ นายสุเนตร สุยะ ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.มะลิวัลย์ บริคุต ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ น.ส.ราตรี แปงอุด ครู ภาษาไทย
บ่อเกลือ น.ส.จิราพร สุยะ ครู ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ น.ส.อุทัยทิพย์ ธนทิพยเนตร ครู ศิลปศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.อังคณา ศรีบุญเรือง ครู อื่นๆ
บ่อเกลือ น.ส.ทัศนีภรณ์ สุยะ ครู การงานอาชีพ
บ่อเกลือ น.ส.จุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ่อเกลือ นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ่อเกลือ น.ส.กชพร พงษ์ธนรินทร์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ นายบารามินทร์ สำลีราช ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
บ่อเกลือ น.ส.ณัฐณิชา ขันหลวง ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายโกศล พิศุทธิ์ภักดี ครู วิทยฐานะชำนาญการ คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ นายชนะภัย ศิริ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายอนุวัต แก้วด้วง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อเกลือ นายปฏิพล ผาดคำ ครู คณิตศาสตร์
บ่อเกลือ ว่าที่ร้อยตรีฐกฤต อาจกูล ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
บ่อเกลือ นายโสฬส พาจันทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา