รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางนัททิดา ระลึก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายชัชวาล มังคละ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสรศักดิ์ ธงหิมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโสภณกฤษฎิ์ แคแดง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์ หาญยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.ยุวดี ชุรี ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายวรชัย สุทธไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสุชาติ ทองบุญเรือง ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายเกษมศักดิ์ ปุกคาม ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.ศศิประภา สูงขาว ครู ศิลปศึกษา
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น.ส.โชติกา ยาวิไชย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวธัญลักษณ์ นะสอน พนักงานราชการ ภาษาต่างประเทศ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวญารัตน์ โนราช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวปรียาพัชร โนราช ธุรการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายสันทาน โนราช นักการ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายทนธ์ โนราช พนักงานขับรถ อื่นๆ
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายโกวิทย์ รักษา พนักงานราชการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวสาธิรัช สะสม พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายอดิศักดิ์ ทองสุข พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี