รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนน่านนคร
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
น่านนคร ว่าที่ ร.ท.กฤษณะชัย ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
น่านนคร น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
น่านนคร นายยุทธนา กันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร น.ส.บัณฑิตา ดอนกาวิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางธัญรดา รุนทา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางรัชฎาภรณ์ นันธนะวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางศุจินันท์ เชื้อพันธ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านนคร นางกาญจนา ปวนสุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านนคร นางเฉลิมพร ชาญรักษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านนคร นางพัทธนันท์ ขันยม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
น่านนคร นางกณิศา ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น่านนคร นางเปรมจิต กองมงคล ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
น่านนคร นายสมบัติ คณะเทศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
น่านนคร นายเรืองฤทธิ์ ดวงภูเมฆ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา