รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนศรีนครน่าน
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ศรีนครน่าน นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ศรีนครน่าน นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน นางอรทัย วิชัยยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน น.ส.ปรียานุช อุททะนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีนครน่าน นายหยาด พิมสาร ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรีนครน่าน นางเนตรนภา ขจรบริรักษ์ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
ศรีนครน่าน นายชูพงษ์ ธนามี ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ศรีนครน่าน นายสมทบ สุปินะ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
ศรีนครน่าน น.ส.วิรัญญา พรมจักร ครู ภาษาไทย
ศรีนครน่าน นายปุณยวีร์ บริสุทธิ์ ครู ภาษาต่างประเทศ
ศรีนครน่าน นางไพวรรณ ธินันท์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรีนครน่าน นางโศรญา สัจจะ ครู ภาษาไทย