รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ว่าที่ ร.อ.จิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเกษมศานต์ กาวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวลำยวน แก้วตัน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์ หอมดอก ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายภูริต พงษ์พิรุณ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสพลกิตติ์ อุดมพิทักษ์เดชา ครู การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวิทูล อุดอ้าย ครู การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.พรพิไล ธรรมวงค์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส. อรัญญา หอมดอก ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายเอกรินทร์ สิงห์ปัญญโชติ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวกาญจนาพร แก้วใหม่ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอสมาภรณ์ สุขเกตุ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอภิญญา สีกัน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ชัชชฎาภร คณะจันทร์ ครู ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสุกลวัฒน์ แซ่ว่าง ครู ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนันทนา อินแก้ว ครู คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายกรกช กติยศ ครู อื่นๆ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวพัทธ์ธีรา คำรศ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐ อมรินทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายวรภพ ใจก้อนแก้ว พนักงานราชการ สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอัญธิการณ์ สุทธิไส พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุภัสสรา อุ่นถิ่น ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐพงษ์ เขียวปัญญา ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวษิณานันท์ ปิงนา ครูอัตรจ้าง การงานอาชีพ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา แสงวรรณา เจ้าหน้าที่ธุรการ อื่นๆ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววิมลรัตน์ พุทธโชติ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นางสาววนิดาพร เรืองตระกุลชัย ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายก่อฤกษ์ มหาวงค์ เจ้าหน้าที่ ICT Talent วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี