รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
บ่อสวกวิทยาคาร นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ่อสวกวิทยาคาร นางอนุศรา อินต๊ะภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
บ่อสวกวิทยาคาร นางสุมิตรา ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นางทิวาพร บุตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ่อสวกวิทยาคาร นางจารุมาศ ใจซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
บ่อสวกวิทยาคาร นางจุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
บ่อสวกวิทยาคาร นางไพรินทร์ แสนอินทร์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ่อสวกวิทยาคาร นายวรพล ปุญญมัย ครูชำนาญการ อื่นๆ
บ่อสวกวิทยาคาร น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง ครู การงานอาชีพ
บ่อสวกวิทยาคาร นายสัมพันธ์ อินสองใจ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
บ่อสวกวิทยาคาร นายอาทิตพงศ์ ซุยคำ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม