รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางณัฎฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากูร รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพงศกร รุณอินตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางมาลี ขันทแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเกสรสุคนธ์ เถาถวิล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางขวัญใจ ปะทิ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางติณรัตน์ พรหมอารีย์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.แสงดาว การินตา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกิ่งแก้ว วงค์เป็ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ปณิฏฐา เพ็งไธสง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.รวินท์นิภา สุปัน ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจันทร์เพ็ญ อินน้อย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปัทมพร กนกน้อยหมอ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายพยนต์ อ่อนเป็ง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมภพ ใจบุญ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเบญจพร เมธาฤทธิ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางวีนา มั่งมี ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุภา ครุฑเงิน ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอภิญญา หมอป่า ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกนกรัตน์ กันบุญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางเปรมฤดี พิทักษ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางละมัย แซ่เต็น ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางอัญชัน ธนะวงศ์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกฤษณรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพริม เทพทิพย์ ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสีลา สารรัตนะ ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกมลรัตน์ ฐิติวัชร์วรกุล ครูชำนาญการ การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพิมพ์พร วุฒิไชย ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางคนึงนิจ เขื่อนคำ ครูชำนาญการ อื่นๆ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางพนิดา กุศล ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุทธิดา ผ่องโอภาส ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางกาญจนา กันแก้ว ครู ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอาทิตย์ อนันท้าว ครู ภาษาต่างประเทศ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายวชิรพนธ์ ไชยยา ครู ศิลปศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายกันตวิชญ์ ธิเสนา ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสมบัติ มูลทา ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายอารักษ์ อุตมะ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ นันทธนาคาร ครู อื่นๆ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายนิรันดร์ กันตา ครู ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานะ นิรันรัตน์ ครู ศิลปศึกษา
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายประพันธ์ กันธิยาใจ ครู ภาษาไทย
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุภวรรณ สิทธิประเสริฐ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายจันทร์ กุลพรม ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายมานิตย์ พรมถานา ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางปราณี ไชยโภชน์ ครู การงานอาชีพ
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ น.ส.ศุจินันท์ จริยา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา