รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
น่านประชาอุทิศ นายเวธิต ยะติ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
น่านประชาอุทิศ น.ส.พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านประชาอุทิศ นางลัดดาวัลย์ นันคำ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
น่านประชาอุทิศ นางรุจิราภรณ์ หทัยงาม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
น่านประชาอุทิศ นางจินตนา แก้วตา ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
น่านประชาอุทิศ นางสกาวเดือน นาคศรี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
น่านประชาอุทิศ นายณภัทร์สกล ปัญญา ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น่านประชาอุทิศ นายคมสัน นิ่มพยา ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
น่านประชาอุทิศ นายพัชรพล ทรงศิริเลิศวัฒนา ครู ภาษาต่างประเทศ
น่านประชาอุทิศ นายจตุรนต์ อุปถัมภ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น่านประชาอุทิศ นางบังเอิญ คำสองสี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ