รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนแม่จริม
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
แม่จริม นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
แม่จริม น.ส.กัณนิกา จินะตา รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
แม่จริม นางวิวาพร ชายครอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายเกรียงไกร ไชยภักษา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายรังสรรค์ ไกรสีกาจ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นางมลฤดี บุญงาม ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นายนิรันดร์ แท่นทอง ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นายจักรกฤษณ์ พรมไชย ครูชำนาญการ คณิตศาสตร์
แม่จริม น.ส.พวงผกา ไชยชนะ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
แม่จริม น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม น.ส. อาภารัตน์ อ้ายมา ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม น.ส.วิลันดา กอบกอง ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม น.ส. พันนิตา วงษารัฐ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
แม่จริม นายภาคภูมิ ต้นผล ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
แม่จริม นางสาวสุมาริน อัง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
แม่จริม นายวีรมนตรี เตจ๊ะเทพ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
แม่จริม นางฤทัยรัตน์ ชินายศ พนักงานราชการ ครูผู้สอน การงานอาชีพ
แม่จริม นายสมพงษ์ กันชนะ พนักงานราชการ ครูผู้สอน สุขศึกษาและพลศึกษา
แม่จริม นายณรงค์ พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
แม่จริม นางสาวกรีญาภัค ยอดยา ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์
แม่จริม นายอลังการ มาลาคำ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์
แม่จริม นางสาวศศิธร มาลา ครูผู้ช่วย ภาษาไทย
แม่จริม นางสาวพัชราภรณ์ ปินตา ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม นางสาวเบญจวรรณ ชัยธิ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.พิษณุ ปิจดี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
แม่จริม นางสาววรรณภา ทะอินทร์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แม่จริม นางสาวสราณี แก้วโก๋ ครู ภาษาต่างประเทศ
แม่จริม ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี ครู การงานอาชีพ
แม่จริม นางสาวภคพร วงศ์ชัยพานิชย์ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
แม่จริม นายเทพทัต ไชยศิลป์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม