รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
บ้านหลวง นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
บ้านหลวง นางจำลองลักษณ์ หิรัญวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ้านหลวง น.ส.หิรัญญา อุปถัมภ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ้านหลวง นางมนัสยา แก้วใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
บ้านหลวง นางศิริรัตน์ สุขยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
บ้านหลวง นายสวิง ใจพันธ์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง น.ส.วิไลวรรณ เนตรวีระ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง น.ส.รัชฎาพร ตนภู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
บ้านหลวง นายธันย์ธวัช บัวบาน ครูชำนาญการ ภาษาไทย
บ้านหลวง น.ส.ประทุมพร คำวัน ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นายหัสดินทร์ บุญเป็ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
บ้านหลวง นางอภิญญา กัปกัลป์ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นางนงนุช นิลคง ครู คณิตศาสตร์
บ้านหลวง น.ส.มิณฑิตา ดอนป่าน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง น.ส.วาสนา ปินตา ครู ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นายกิตติกร จ๋าวะนา ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
บ้านหลวง น.ส.จิตติมา คำมุง ครู ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นายภูริต ช่างเหล็ก ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
บ้านหลวง นางสาววรกานต์ วงค์งาม ครูTeach for thailand คณิตศาสตร์
บ้านหลวง นายทินธารัตน์ แก้วมุกดา ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายวีระวัฒน์ อายุยืน นักการภารโรง อื่นๆ
บ้านหลวง นางสาวณัฐวรา เชื้อหมอ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา
บ้านหลวง นางสาวสุวรรณรัตน์ ยาวงษ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นางสาวพิมพิกา ปูคำ ครู Teach for Thailand วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นางสาวศุภนุช บุรินทร์ธนฉัตร ครู Teach for Thailand ภาษาต่างประเทศ
บ้านหลวง นางสาวภัทรกันย์ กิติยศ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง นางสาวกนกพร ปิจดี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายพิชญ์ภูมิ ใจสุขสันต์ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านหลวง นายชัชพล จันทร์ท่าฬ่อ ครูอัตราจ้าง ศิลปศึกษา
บ้านหลวง นายวุฒิไกร อุยตระกูล ครู การงานอาชีพ
บ้านหลวง นายนพดล สมใจ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บ้านหลวง นางสาวชิดชนก แก้วใหม่ ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม