รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนนาน้อย
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
นาน้อย นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
นาน้อย น.ส.วรรณิศา จินนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางสุพัฒตา โนทะนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นายสัจจะ รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางวรรณี ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางสุกานดา รุณวุฒิ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.กนิษฐา รัตน์น้ำหิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางนันทวัน แดงฟู ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางสุดาพร เหรียญพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางอรนุช ขาลพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นายเรืองเดช ปันอ้าย ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย ว่าที่ร้อยตรีกฤชณัท วินิชสุคนธ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นางรวงทอง ธุระยศ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาน้อย นางแสงดาว ปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาน้อย นางวิจิตรตา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายชรินทร มณีภูวนัตถ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางปริยากร คำสุรันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นายบัญชา ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นายจันทรชัย เกษรชื่น ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นางนิ่มนภา อินทร์กอง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย ว่าที่ ร.ต.มงคล หนูสา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.อุมาวดี วงษ์มิตร ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.สุพัตรา ลังกาใจ ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางพัชรี รินนาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
นาน้อย นางแพรวไพลิน ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย นางสุวภา เหมภัทรสุวรรณ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย นายกฤษนัส วังสาร ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายธีระพันธ์ ทะก๋า ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย นายวัชรพล เทพสิทธิ์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นาน้อย น.ส.บุญญารัตน์ ข่มอาวุธ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางอมรรัตน์ กอชาลี ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นายสิทธิชัย ศศิทัตต์ ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
นาน้อย น.ส.วลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
นาน้อย น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส.เบญจพร ธนะมิตร ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย น.ส. รักษิณา มาราช ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นาน้อย นางชนิดา กิติตุ้ย ครูชำนา​ญ​การ คณิตศาสตร์
นาน้อย น.ส.พรชนก ขัติวงษ์ ครู ศิลปศึกษา
นาน้อย นางอมรรัตน์ โพธิขาว ครู การงานอาชีพ
นาน้อย นางจีรนันท์ กันทาวงศ์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย นายกสานติ์ วรรณภพ รองชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
นาน้อย น.ส.ชญาภา สารเถื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาน้อย นายสหัสวัต สุวรรณ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางสาวดารารัตน์ พันธวงค์ ครูผู้ช่วย อื่นๆ
นาน้อย นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นาน้อย นางสาวรดาการ ต๊ะแก้ว ครู ภาษาต่างประเทศ
นาน้อย นางศรันยา จิตอารี ครู ศิลปศึกษา
นาน้อย นายอชิรวิทย์ วังเฮงยะฤทธิ์ ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม