รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนปัว
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ปัว นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ปัว นายมนตรี ศรีสุขคำ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ปัว นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ
ปัว นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.ศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ
ปัว น.ส.นันทนา เทพกัน ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ครู ศิลปศึกษา
ปัว Mr. Putthapong Lekhawiphat ครูเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางอรณี ผาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.พิมลพรรณ ธรรมไชย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายนพรัตน์ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางมยุรา ปัญญาวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางอารีย์ พิเคราะห์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายอนุรักษ์ เมฆแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางหรรษา สิทธิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายภคพล วัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายเชิด ปันแปง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางรัชนี บูรณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสุรีพร เขียวสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายเดชา จันทร์ผง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว น.ส.กาญจนา มโนขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว น.ส.รุจิรัตน์ พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางธัญญพัทธ์ ชูเวช ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางนันทิกานต์ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางวัจนา ชัยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางสุจิน เปี่ยมอริยธน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายชัยยุทธ ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายพินิจ ขัติยะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายศราวุฒิ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว นางประพิมพร แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางพัฒนา กันอาทา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางรัชชนก จิตระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางสาวสุทธิสา จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นายคมสันต์ ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ปัว นายสมชาย เขื่อนธะนะ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางเตือนใจ ประกอบเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางวิรัชนก จันทร์เรีย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายชำนาญ ยาปัน ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายอรรถวุธ ใบยา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว น.ส.ชมนาด ไชยวงค์ ครูชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.รทนน กันฟอง ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางนฤมล มารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหม ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายวิจารย์ จิณะเสน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายไพรัตน์ ยังศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ปัว นายปวินท์ สุทธหลวง ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ปัว นางกุลวรรณ จันทร์เพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางนงลักษณ์ วิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นางสุภาพ นากาศ ครูชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพ
ปัว นายดำรงค์ คันธะเรศย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางกนกพร ประทุมแก้ว ครูชำนาญการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสายฝน พรหมลังกา ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ปัว นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.พิมผการัง ช่างทอง ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางทยาภา โพฐิติกุล ครูชำนาญการ ศิลปศึกษา
ปัว น.ส.กิตติภรณ์ วังกะ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.พัชรินทร์ สมบัติ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.สุมนลักษณ์ สุวรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.วานิสสา คำมูลอินทร์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ครู ภาษาไทย
ปัว นายชัยยศ จงจิตร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางสาวสุภาศิณี จิตอารี ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.ภัคจิรา กันบุญ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว น.ส.อรวรรณยา วุฒิ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางสริตา เขื่อนธะนะ ครู การงานอาชีพ
ปัว นางเกศฎาภรณ์ ชัยสูงเนิน ครูชำนาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา ครู อื่นๆ
ปัว น.ส.อัจฉราภรณ์ อิ่นธิ ครู ภาษาไทย
ปัว น.ส.รัชนี พรหมรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นางสุวรรณี อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ปัว น.ส. ตรีนภา จิตตรง ครู คณิตศาสตร์
ปัว น.ส. ธัญญลักษณ์ เจริญสุข ครู คณิตศาสตร์
ปัว น.ส.สุพัตรา เตชะยศ ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายสุวสรรณ์ เป็งอินทร์ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา
ปัว นางสาวพรชนก ต้อยแก้ว ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นางสาวณัฐพร แก้วมา ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปัว นายอัชวิน ทีฆาวงค์ ครูชำนาญการ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายกัมพล ปางน้อย ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
ปัว นายธนาวุฒิ มนต์ขลัง ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางสาวยุรีพร หาญยุทธ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ปัว นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปัว นายณัฐวัตร สวัสดิผล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
ปัว นางสาวอิสราวดี สีโน ครู ภาษาต่างประเทศ
ปัว นางสาวกิ่งดาว จำปา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม