รายชื่อบุคลากร สังกัด สพม.น่าน

โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสุพจน์ สุทธิแสน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.จงรักษ์ ใหม่คำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายปุณณวิทย์ ปัญญาวรรณรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น.ส.สายรุ้ง อุดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางเมธาวี ขันทะสอน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายโพธิ์ มูลจะคำ ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางรุ่งนิภา คอนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางพัชรี อุทุมพร ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายศักดิ์ พันชน ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายชเนรินทร์ จิตอารี ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายสมบัติ วิหก ครูชำนาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางวารุณี สิทธิชัย ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์ ครูชำนาญการ ภาษาไทย
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ นางสาวสุกัญญา ภูรักษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการ