อบรม หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.1 - ม.3
ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎาพงษ์ สุตะ
หลักสูตร : อบรม หลักสูตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับ ม.1 - ม.3
ผู้จัด : สพฐ. (UTQ Online)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2553
วันที่สิ้นสุด : 6 ธันวาคม 2553
เอกสาร/หลักฐาน :