การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :