การอบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ผู้จัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 28 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 28 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :