อบรมออนไลน์และการทดสอบความรู้เรื่อง“การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางจินตนา ถาวรศักดิ์
หลักสูตร : อบรมออนไลน์และการทดสอบความรู้เรื่อง“การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :