ร่วมการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชรินพร ทะยศ
หลักสูตร : ร่วมการจัดงานวันคล้ายสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :