การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นางจินตนา ถาวรศักดิ์
หลักสูตร : การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :