การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สายครูผู้สอน
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
หลักสูตร : การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สายครูผู้สอน
ผู้จัด : สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 15 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :