การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกาา
ชื่อ - สกุล : น.ส.กชพร รักษากุลภักดี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกาา
ผู้จัด : ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :