อบรมการลดปัญหาหมอกควัน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ชื่อ - สกุล : นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง
หลักสูตร : อบรมการลดปัญหาหมอกควัน ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบในโรงเรียนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ผู้จัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :