ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร Lateral Thinking for Problem Solving
ชื่อ - สกุล : นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง
หลักสูตร : ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตร Lateral Thinking for Problem Solving
ผู้จัด : Starfish Academy และ Starfish Labz
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :