การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย และทักษะกระบวนการทาง KM และ PLC
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐสุดา ทอนทรัพย์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย และทักษะกระบวนการทาง KM และ PLC
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :