การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ - สกุล : นางพุทธธิดา ไชยยงค์
หลักสูตร : การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบผ่านระบบออนไลน์ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :