ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษษ (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางกัญญา อุปจักร์
หลักสูตร : ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษษ (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :