การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง
หลักสูตร : การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้จัด : โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :