การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว. PA)
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว. PA)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :