การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :