การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยายอัตโนมัติ
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยายอัตโนมัติ
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ชมรมขอนแก่นโรบอทและโรงเรียนสีชมพูศึกษา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :