การสร้างใบงานและแบบทดสอบ ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น Live worksheets
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : การสร้างใบงานและแบบทดสอบ ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น Live worksheets
ผู้จัด : เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :