การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา " เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"
ชื่อ - สกุล : นางลัดดาวัลย์ ปินตา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา " เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู"
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 21 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :