เวทีวิชาการสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาตครั้ง ที่ 1 (The 1st National Basic Stem Innovation E-Forum 2021)
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
หลักสูตร : เวทีวิชาการสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาตครั้ง ที่ 1 (The 1st National Basic Stem Innovation E-Forum 2021)
ผู้จัด : ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :