การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิด Active Learning
ชื่อ - สกุล : นางภคธีรา อุปจักร์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิด Active Learning
ผู้จัด : ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 สิงหาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 19 สิงหาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :