สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch
ชื่อ - สกุล : นายจักรพงษ์ กานิล
หลักสูตร : สนุกกับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณด้วย Unplugged Coding และ Scratch
ผู้จัด : นานมีบุ๊ค
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :