10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางภคธีรา อุปจักร์
หลักสูตร : 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ผู้จัด : บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 26 สิงหาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :