การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนครูแนะแนวในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายจักรพงษ์ กานิล
หลักสูตร : การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อนครูแนะแนวในสถานศึกษา
ผู้จัด : ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :