ครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ชื่อ - สกุล : นายจักรพงษ์ กานิล
หลักสูตร : ครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :