การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลัเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลัเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 3 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :