การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :