หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางนฤตยา อะทะยศ
หลักสูตร : หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : การอบรมออนไลน์ของหน่วยงาน สพม.เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :