นำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย
หลักสูตร : นำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :