การประชุม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นายกัมพล ปิจดี
หลักสูตร : การประชุม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ผู้จัด : สพม 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :